Fisk­beståndet i Hindsen

Provfiske genomförs med några års intervaller av Länsstyrelsen i Jönköpngs län. Senaste provfisket utfördes i juli år 2021 och dessförinnan år 2009 och 2004.
Kort sammanfattat visar senaste provfisket att mörten och abborren finns i riklig mängd med god reproduktion.
En stor del av abborrbeståndet består av individer som ännu inte uppnått fiskätande storlek. Att fånga gädda anses svårt med standadiserade provfiskemetoder. Förekomsten av gädda i sjön är riklig.

Värt att notera att fisk inkl. abborre fångades i nät på nästan alla djup men fångades främst i de ytliga näten medan nät under 12 meters djup gav klen fångst p.g.a. syrebrist på djupet. Syrebristen är i sig ett problem.

Erfarenheter från fritidsfiske i sjön är goda möjligheter att fånga gädda och även stor sådan. Abborre fiskas med mete, spinnfiske, vertikalfiske men även trolling är vanligt. Utöver småabborre finns även stora – men svårfångade abborrar.
Pimpelfiskare har vintertid, med fiske vid djupbranter, lyckats dra upp ”borrar” i halvkilosklassen.

Fiskevårdsplan

Fiskevårsdområdesföreningen verkar för en långsiktig positiv förvaltning av sjöns vattenkvalite, fiskbestånd samt omgivande miljö. Vid varje fiskestämma tages beslut om fiskevårdsplanens innehåll. En kort sammanfattning av åtgärder:

 • Uppföljning av vattenkvalite ph-värde samt buffringsförmåga.
 • Sjöns klassning som sjö av riksintresse samt bevarandeplan Natura 2000 innebär hög skyddsstatus för vatten och omgivande natur.
  Samtidigt innebär detta ett hinder att inplantera nya fiskarter i sjön.
 • Hindsens mest attraktiva fiskarter är gädda och abborre vilka kan fiskas utan begränsning.
  En betydande del av sjöns samlade biomassa utgörs av mört (provfiske 2021). Mörten påverkar övriga fiskarter negativt och ett riktat fiske av mört vore önskvärt.
 • Signalkräftor inplanterades år 1985. En livskraftig stam har etablerats och under senare år har inga utsättningar  gjorts. Fiskevårdsområdesföreningen bevakar reproduktion. Rätt till kräftfiske har endast fiskerättsinnehavare inom det egna byalagets vatten. Burar skall märkas med namn och telefonnummer.
 • Information till allmänheten och fiskerättsinnehavare i kombination med fisketillsyn är en viktig del av verksamheten.

Information till Fiskerättsinnehavare

Fiskerätten i Hindsen är med två undantag (enskilt fiske: Tagel 1:1 och Vika 1:10) samfällt inom skifteslagets vatten. Delägare i fisket är fastighetsägare med fiskerätt i Hindsen.
Inom respektive samfällda vatten äger fiskerättsinnehavare rätt att fiska med handredskap, nät och fasta redskap, angel, långrevskrokar samt fiska kräftor. (Någon sk. ”strandrätt” gäller ej vilket betyder att den som äger mark vid sjön inte med automatik har fiskerätt). Observera att nät och fasta fiskeredskap skall märkas med namn och telefonnummer. Även kräftburar skall märkas med namn och telefonnummer.
Utöver fisket i det egna skifteslagets vatten har delägare rätt att fiska i hela sjön under samma villkor som gäller för Årskort/Familjeårskort.
Allt fiske inklusive kräftfiske får bedrivas som ”husbehovsfiske”. Fiske för avsalu är inte tillåtet och fisket kan inte överlåtas till ”släkt och vänner”.
OBS! Minimimått kräfta 10 cm. Nytt från i år…

Föreningen utbetalar till Fångstman/Jakträttsinnehavare 250:- för fångad mink och dessutom ett årskort. Minkfällor kan tillhandahållas.

Försäljning fiskekort

 • iFiske
 • Coop Nära, Bor
 • Leif Vretstig, Lerdala Ekehult
  Tel. 0370-657002
 • Sven-Åke Wahlgren, Tagel, Bor
 • Laganland Sweden Shop, Lagan
  Tel. 0372-308 80

Priser

 • Dagskort handredskap: 50:-
 • Veckokort handredskap: 150:-
 • Årskort: 250:-
 • Familjeårskort: 300:-
  (Familjeårskort gäller för två vuxna och barn upp till 16 år som bor hemma "under samma tak".)

Kräftfiske ingår inte i något av fiskekorten.

  Fiskar i sjön

  • Gädda
  • Abborre
  • Mört
  • Sutare
  • Gers

  Det finns även mindre förekomst av: Siklöja, Sandsik (Sällsynt och hotad fiskart), Ål samt Lake.